Általános Szerződési Feltételek

A Build-Communication Kft.

a www.buildrendezvenyek.hu oldalon meghirdetett

ún. tantermi és online képzéseinek elvégzése kapcsán

Érvényes: 2022. január 24-től visszavonásig

A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) a Build-Communication Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által kínált továbbképzéseket igénybe vevő, szakmai rendezvényeken résztvevő (a továbbiakban: megrendelő vagy résztvevő) jogait és kötelezettségeit szabályozza (Szolgáltató és résztvevő a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Szolgáltató adatai:

Build-Communication Kft.

Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A. épület fsz. 6.

Telefonszám: (36) 23 611 029

Email cím: kreditpont@buildmarketing.hu, iroda@buildmarketing.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-125525

Adószám: 14598681-2-13

Képviseli: Rajki Diána, ügyvezető igazgató

Bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató jelen ÁSZF keretei között szabályozza az általa szervezett vagy kezelt szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken (továbbiakban: rendezvény(ek)) történő részvétel, továbbképzés elvégzése, mint szolgáltatás kapcsán közte és a résztvevők között létrejött viszony és ügylet felételeit.

Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el, de a teljesítés során közreműködőt, alvállalkozót vonhat be. Ebben az esetben közvetített szolgáltatást nyújt, amelynek szerződés szerinti teljesítéséért úgy felel, mint saját teljesítéséért, valamint adatfeldolgozóként további szolgáltatót is igénybe vehet.

1. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

  • Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, ún. tantermi képzésen való személyes részvételi lehetőség, amelynek feltétele regisztráció (személyes adatok önkéntes megadása), valamint részvételi díj megfizetése.
  • Szakmai továbbképzések, konferenciák élő közvetítésén online részvétel, amelynek feltétele regisztráció (személyes adatok önkéntes megadása), valamint részvételi díj befizetése.
  • Webinárium formájú, online továbbképzés elvégzése, amelynek feltétele regisztráció (személyes adatok önkéntes megadása), valamint részvételi díj befizetése.

 

2. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE MEGRENDELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT

2.1. Általános feltételek

2.1.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés a www.buildrendezvenyek.hu oldalon elérhető rendezvényre történő regisztrációval (személyes adatok önkéntes megadása), a képzési díj megfizetésével valamint a www.buildrendezvenyek.hu oldalon elérhető jelen ÁSZF és Szolgáltató adatkezelési szabályainak elfogadásával (az ott elhelyezett négyzetekre történő kattintással) jön létre a felek között.

A résztvevők a www.buildrendezvenyek.hu oldalról ezeket a dokumentumokat bármikor letölthetik.

2.1.2. Amennyiben résztvevő a hatályos jogi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a Felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói szerződés jön létre.

2.1.3. A szerződés a regisztráció a Szolgáltatóhoz történő beérkezése, a www.buildrendezvenyek.hu rendszerében történő rögzítésének időpontjában jön létre. Jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 

2.1.4. A fentiek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

2.1.5. A szerződések és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

2.1.6. A szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató magyar forint (HUF) devizanemben adja meg. A fizetés során forintban történik a tranzakció, függetlenül attól, hogy a résztvevő bankkártyája, illetve bankszámlája nem forint devizanemű. Ez esetben résztvevő bankszámláján forintban ténylegesen megjelenő terhelés összege – a kártyatársasági, illetve a kibocsátó banki konverziók miatt – minimálisan eltérhet a Szolgáltató által közzétett ártól az árfolyamváltozás következtében. Ez az eltérés teljes mértékben a résztvevő kockázata; ezzel kapcsolatban Szolgáltató sem kötelezettséget nem vállal, sem igényt nem támaszt.

 

2.2. A megrendelés folyamata

2.2.1. Az 1. pontban megadott szolgáltatások megrendelésére www.buildrendezvenyek.hu webshop moduljában van lehetőség, de a szolgáltató más weboldalakon is tájékoztatást nyújthat szolgáltatásairól, azokat népszerűsítheti saját és külső csatornákon.

2.2.2. A megrendelés létrejöttéhez a szolgáltatás megrendelőoldalán található űrlapon a résztvevőnek meg kell adnia azokat az adatokat, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez és a számlázáshoz szükségesek.
 

2.2.3. A résztvevőnek az űrlapon meg kell jelölnie, hogy bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással kívánja kifizetni a megrendelés ellenértékét.

2.2.4. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldése után a rendszer a résztvevőt a K&H Bank weblapjára irányítja, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A résztvevőnek a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját kell megadnia. A K&H Bank által elfogadott kártyatípusok: VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, JCB. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatja el a K&H Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. A résztvevő a kártyáját kibocsátó banknál érdeklődhet arról, hogy az felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet a résztvevőnek érdemes felírnia vagy az egész oldalt kinyomtatnia. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. A sikeres vásárlás után a résztvevő a Szolgáltató rendszeréből automatikus levelet kap, amelyben a megrendelés teljesítéséről további részletes információt kap. Ugyancsak automatikus levélben kapja meg a fizetés ellenértékéről szóló számlát.
 

2.2.5. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldése után a résztvevő a fizetést a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra előre utalással teljesíti.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Build-Communication Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: 10401093-50514853-4853100

Miután az összeg beérkezik Szolgáltató bankszámlájára, Szolgáltató munkatársa regisztrálja a befizetést és befizetettre/a résztvevő által teljesítettre állítja a rendszerben a megrendelést. A Szolgáltató rendszere ezt követően automatikusan küldi el a számlát a résztvevő azon e-mail címére, amelyet a megrendelés folyamán, az űrlap kitöltésekor megadott. Résztvevő a szolgáltatás igénybevételét illetően a további információkat is elektronikus levélben kapja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért és kellemetlenségekért, amelyek abból adódnak, hogy Megrendelő hibásan adta meg saját címét, illetve egyéb adatait.

2.2.6. A Szolgáltató a www.buildrendezvenyek.hu rendszerében feltüntetett szolgáltatásai igénybevétele kapcsán az ott feltüntetett díjon felül semmilyen egyéb költséget, illetve díjat nem számít fel. Szolgáltató a weboldalán az általános forgalmi adót a hatályos számviteli szabályok szerint számítja fel. A Szolgáltató a weboldalán a vásárláskor a szolgáltatás bruttó összegét tünteti fel, a kiállított számla azonban tételesen tartalmazza a díj nettó összegét, az áfa összegét, valamint a bruttó összegét is.

2.2.7. A szolgáltatás igénybe vétele, azaz az ún. tantermi képzésen való részvétel, az online élő közvetítés megtekintése vagy a képzés webinárium formában történő elvégzése esetén a felhasználóoldali költségek (online szolgáltatás esetében többek között például az internet-hozzáférés és a számítógép-használat költségei, személyes konferenciarészvétel esetén többek között például az utazás és a parkolás költségei) minden esetben a résztvevőt terhelik.

 

3. SZERZŐI JOGI FELTÉTELEK, SZAVATOSSÁG

3.1. Szolgáltató rendezvényein és online képzésein előadást tartó előadók a Szolgáltatóval kötött külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően engedélyezik az említett módokon hozzáférhetővé tett szerzői jogi alkotásaik megtekintését.

A Szolgáltató továbbá szavatolja, hogy rendezvényein hozzáférhetővé tett tartalmak vonatkozásában rendelkezik az előadóktól származó valamennyi engedéllyel, amelyek a jelen ÁSZF-ben, illetve a Felek között létrejövő szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek.

3.2. A 3.1. pontban rögzített felhasználási engedély azonban nem terjed ki a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, a résztvevők által harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére stb. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

3.3. Szolgáltató jogosult a másolásvédelmet a weboldalain technikai eszközök útján is biztosítani.
 

3.4. A résztvevő az említett szerzői jogi tartalmakhoz biztosított hozzáférést köteles rendeltetésszerűen használni, annak sokszorosítására, továbbértékesítésére, feltörésére nem jogosult, a szolgáltatást biztosító szerver számítógép(ek)re semmiféle tartalmat vagy szoftvert nem telepíthet. Amennyiben a Szolgáltató jogellenes vagy nem rendeltetésszerű használatot, illetve felhasználást észlel, jogosult a résztvevő hozzáférését felfüggeszteni, a káros következményeket megszüntetni és a vonatkozó büntetőjogi és polgári jogi eljárásokat megindítani. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a szerzői jogok fentiek szerinti megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEK

4.1. Szolgáltató online módon elérhető szolgáltatásai az elterjedt internetes böngészőkkel (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) használhatók, amelyek rendszeres frissítése, valamint a megfelelő internetes sávszélesség a szolgáltatás zavartalan igénybe vételéhez elengedhetetlen. A résztvevő tudomásul veszi, hogy csak ezen feltételek megléte esetén érheti el zavartalanul a szolgáltatásokat.
 

4.2. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a weboldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ugyanakkor javasolja, hogy résztvevő is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

5. FELELŐSSÉG

5.1. A Szolgáltató rendezvényein elérhetővé tett tartalmak nem minősülnek szakvéleménynek, szakmai vagy jogi tanácsadásnak, hiteles jogszabály-értelmezésnek. A közzétett tartalmak a szerzők, illetve előadók aktuális szakmai álláspontját tükrözik. A közzétett információk és adatok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért, minden konkrét helyzetre való alkalmazhatóságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget és garanciát. Szolgáltató az elvárható gondossággal igyekszik ellenőrizni a közzétett tartalom helyességét, az esetleg ennek ellenére előforduló hibákért és az ezekből fakadó károkért sem a szerzők és előadók, sem Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2. A résztvevő a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés

6.1.1. A résztvevő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Build-Communication Kft. központi email-címén (iroda@buildmarketing.hu), postacímén (2040 Budaörs, Szabadság út 117. A. épület fsz. 6.) vagy telefonszámán (36) 23 611 029 számon terjesztheti elő, személyes panaszbejelentésre nincs lehetőség.
 

6.1.2. Szavatossági igény érvényesítésére vonatkozó bejelentésre jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak az irányadók.
 
6.2. A Megrendelőt megillető elállási és felmondási jog

Elállási és felmondási jog a fogyasztónak minősülő résztvevő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt) illeti meg. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók,

 
6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.3.1. Amennyiben a Szolgáltató és a résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő résztvevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a résztvevő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a felelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a résztvevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

6.3.2. Bírósági eljárás: résztvevő a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

7. ADATVÉDELEM

7.1. A résztvevők személyes adatainak védelme Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. A megrendelés során megadott – a szerződés teljesítéséhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges – adatokat Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ Infotv.”), valamint egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

7.2. Szolgáltató különösen ügyel arra, hogy a résztvevők adatait bizalmasan kezelje. A résztvevő által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag abban az esetben továbbítja, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, vagy az adott rendezvény során ennek tényéről a résztvevőt írásban, a regisztrációs felületén egyértelműen tájékoztatta, így a résztvevő e tény ismeretében és annak kifejezett elfogadásával regisztrált a rendezvényre.

7.3. Szolgáltató adatkezelési gyakorlatának részletes szabályait az Adatvédelmi tájékoztatóban teszi közzé, melyet a résztvevő az ÁSZF-fel egyidejűleg fogad el. Elfogadás hiányában nem jön létre a szerződés a felek között. Az Adatvédelmi tájékoztató a résztvevő számára bármikor hozzáférhető.

8. AZ ÁSZF HATÁLYA

8.1. Az ÁSZF a hatálya alatt létrejött szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő szerződések vonatkozásában. Új általános szerződési feltételek kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

8.2. Az ÁSZF esetleges módosításai a www.buildrendezvenyek.hu rendszerében történő közzététellel lépnek hatályba, és a módosításokat értelemszerűen a közzététel után létrejövő szerződésekre kell alkalmazni.
 

Budaörs, 2022. január 24.